ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Avestus Real Estate Hungary Kft. személyes adatok kezelésével kapcsolatos elkötelezettsége

Az Avestus Kft. gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a birtokába került személyes adatok kezelése mindenkor megfeleljen a hatályos nemzetközi és magyarországi jogszabályoknak. Az adatvédelmi elvek, szabályok, eljárások kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az (EU) 2016/679 rendelet előírásait.

 

Az Avestus Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Az Avestus Kft. tiszteletben tartja az üzleti partnereinek, megrendelőinek bizalmas információit, a tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, és azokat kizárólag szolgáltatásai fejlesztéséhez, valamint statisztika készítéséhez használja fel. Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett hozzájárulásának megléte esetén kerülnek felhasználásra.

 

Az Avestus Kft. az adatokat csak akkor tárolja, ha ehhez az érintett hozzájárul, illetve törvényi kötelezettsége folytán. A megadott személyes adatokat az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül nem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra. Az Avestus Kft. minden eszközzel gondoskodik az adatok védelméről.

 

Az Avestus Kft. a www.bankcenter.hu honlapján is kiemelt figyelmet szentel ügyfelei és a honlap ügyfélnek nem minősülő minden látogatója (a továbbiakban együtt: felhasználók) személyes adatai védelmének.

 

Az Avestus Kft. elkötelezett a kezelt adatállományok védelme iránt, az adott időpontban elérhető technikai szintnek megfelelően biztosítja, hogy azok - a jogszabályi kitételek kivételével - ne legyenek közvetlenül összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

 

Az Avestus Kft. kiemelten fontos prioritásnak tekinti a számítástechnikai rendszereinek és az adatmegőrzésre szolgáló helyeinek magas fokú technikai védelmét. Az adatok tárolására szolgáló szerverek a székhelyén találhatóak.

 

Budapest, 2018. május 25.

 

Horváth Gábor

Ügyvezető

Az Avestus Real Estate Hungary Kft. személyes adatok kezelésével kapcsolatos adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatása

 1. Az adatkezelésben alkalmazott fogalmi meghatározások

   

  "személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

   

  "adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

   

  "az adatkezelés korlátozása": a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából

   

  "adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

   

  "adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

   

  "harmadik fél": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

   

  "az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

   

  "adatvédelmi incidens": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

   

  A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

   

  1. Az Avestus Kft. adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak.
  2. Amikor az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtjük, a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátjuk a következő információk mindegyikét:
   1. az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei
   2. amennyiben az adatkezelési folyamat során adatfeldolgozó bevonására kerül sor, az adatfeldolgozó képviselőjének a kiléte és elérhetőségei
   3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja
   4. ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg: az érintett személyes adatok kategóriái
   5. adattovábbítás esetében a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen
  3. A fentieken túl az alábbi kiegészítő információkat is az érintettek tudomására hozzuk
   1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
   2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
   3. az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához van joga az érintettnek, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
   4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról
   5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

   

 2. A személyes adatok kezelésével érintett személy jogai

   

  1. A hozzáférés joga

   Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

    

  2. A helyesbítéshez való jog

   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

    

  3. A törléshez való jog

   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

    

  4. Az elfeledtetéshez való jog

   Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

    

  5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

   1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
   2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
   4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

    

  6. Az adathordozhatósághoz való jog

   Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

    

  7. A tiltakozáshoz való jog

   Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

    

  8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

   1. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
   2. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
  9. Az általános érdekelti jogokon túl

   1. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
   2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
   3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
   4. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
   5. Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens az Avestus Kft. rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
 3. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
  1. Az AVESTUS Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.
  2. Az AVESTUS Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
   1. csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető
   2. hitelessége és hitelesítése biztosított
   3. változatlansága igazolható
   4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen
  3. Az AVESTUS Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
  4. Az AVESTUS Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
  5. Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az AVESTUS Kft. megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.
  6. Cégünk társadatkezelőt, adatfeldolgozót a IV. pontban felsorolt tevékenységekkel kapcsolatosan vesz igénybe.
  7. Az AVESTUS Kft. által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink, adatfeldolgozóink jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl. adósságbehajtás), jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez a Felhasználó előzetesen kifejezett beleegyezését adta.
  8. Sütik /cookie /-k kezelése
   1. A www.bankcenter.hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
   2. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a Bank Center webhelyén.
   3. Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.
   4. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
    • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
    • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy TMSI Kft. 2017. nov: 753951+VP7751
    • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
    • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
  9. Ügyfélkapcsolat Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel kapcsolatosan vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.
  10. Egyéb
   1. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
   2. Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.
   3. Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
   4. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az AVESTUS Kft-t.
 4. Általános eljárási alapelvek
  1. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül adjuk meg tájékoztatásunkat.
  2. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már korábban is nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
  3. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
  4. Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
  5. Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljük elutasításunk indokait, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről
  6. Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül megvizsgáljuk, és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk.
  7. Amennyiben úgy döntünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  8. Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságjogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  9. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül, Ön bírósághoz fordulhat
  10. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
  11. Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket.
  12. Az Avestus Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a http://www.bankcenter.hu weboldalon történik.
 5. Adatkezelők, adatfeldolgozók elérhetőségei
  1. Az Avestus Kft. mint adatkezelő adatai és elérhetőségei
   Megnevezése: Avestus Real Estate Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
   Rövidített neve: Avestus Real Estate Hungary Kft.
   Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
   Adószáma: 10869615-2-41
   Cégjegyzékszám: 01-09-266601
   Telefonos elérhetősége: +36 1 302-9010
   Elektronikus elérhetősége: www.bankcenter.hu
  2. A Pana-Tech Kft. mint társadatkezelő adatai és adatfeldolgozó elérhetőségei
   Megnevezése: Pana-Tech Korlátolt Felelősségű Társaság
   Rövidített neve: Pana-Tech Kft.
   Székhelye: 1135 Budapest, Jász u. 74.
   Adószáma: 14585548-2-41
   Cégjegyzékszám: 01-09-975058
   Telefonos elérhetősége: +36 1 323-1323
   Elektronikus elérhetősége: info@Pana-Tech.com
   Az adatkezeléssel, adatfeldolgozással érintett terület megnevezése:
   • elektronikus beléptetőrendszer üzemeltetése
   • parkolási rendszer üzemeltetése
   • informatikai rendszerszolgáltatás
  3. A ToronyŐr Zrt. mint társadatkezelő és adatfeldolgozó adatai és elérhetőségei
   Megnevezése: ToronyŐr Zártkörűen Működő Részvénytársaság
   Rövidített neve: ToronyŐr Zrt.
   Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
   Adószáma: 25093386-2-41
   Cégjegyzékszám: 01 10 048285
   Telefonos elérhetősége: +36 1 302-9010
   Elektronikus elérhetősége: info@toronyorzrt.net
   Az adatkezeléssel, adatfeldolgozással érintett terület megnevezése:
   • biztonsági kamerarendszer felügyelete
   • elektronikus beléptetőrendszer működtetése
   • parkolási rendszer működtetése
   • közvetett kézbesítési hellyel kapcsolatos feladatok ellátása
   • talált tárgyakkal kapcsolatos intézkedések
   • vagyonvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos adatkezelések
   • a robbanóanyagokkal elkövetett cselekmények megelőzését szolgáló tevékenységek
  4. A DBM Kft. mint társadatkezelő és adatfeldolgozó adatai és elérhetőségei
   Megnevezése: DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
   Rövidített neve: DBM Kft.
   Székhelye: 1135 Budapest, Zsinór utca 48.
   Adószáma: 10502431-2-41
   Cégjegyzékszám: 01 09 074112
   Telefonos elérhetősége: +36 1 224-7800
   Elektronikus elérhetősége: info@dbm.hu
   Az adatkezeléssel, adatfeldolgozással érintett terület megnevezése:
   • biztonsági kamerarendszer üzemeltetése
  5. A Shadow Consulting Kft. mint társadatkezelő és adatfeldolgozó adatai és elérhetőségei
   Megnevezése: Shadow Consulting Biztonsági Tanácsadó és Szakértői Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
   Rövidített neve: Shadow Consulting Kft.
   Székhelye: 2049 Diósd, Pelikán u 33.
   Adószáma: 23795082-2-13
   Cégjegyzékszám: 13-09-153680
   Telefonos elérhetősége: +36 23 370-264
   Elektronikus elérhetősége: info@shadowconsulting.net
   Az adatkezeléssel, adatfeldolgozással érintett terület megnevezése:
   • biztonsági kamerarendszer felügyelete
   • elektronikus beléptetőrendszer működtetése
   • vagyonvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos minőségbiztosítási folyamatok
   • a robbanóanyagokkal elkövetett cselekmények megelőzését szolgáló tevékenységek
 6. A személyes adatok kezelésével érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségeinek további elősegítése az Avestus Kft. adatkezelései esetében
  1. Az adatkezelő a szervezetén belül, közvetlenül a szerv vezetőjének felügyelete alá tartozó adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki. Kérjük, észrevételeivel, panaszával forduljon hozzá bizalommal!
   Gáborjáni Szabó Gábor épületigazgató
   Telefon: +36-1 302-9010
   Mobil: +36-30 948-5599
   E-mail: gabor.gaborjaniszabó@bankcenter.hu
  2. Az Avestus Kft. a személyi adatok kezelésével kapcsolatos adatvédelmi szabályok maradéktalan betartásának ellenőrzését rendszeres időközönként szervezetén kívüli, minősítésre jogosult szervezet által elvégzett auditáció útján is biztosítja.
  3. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:
   Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
   Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
   Telefon: 06-1-391-1400
   Fax: 06-1-391-1410
   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
   Honlap: http://www.naih.hu

FIGYELEMFELHÍVÁS

 

Tisztelt Látogatóink, Vendégeink!

 

Az Avestus Real Estate Hungary Kft. adatkezelői jogviszonyából eredően felhívja a figyelmet arra, hogy a Bank Center Irodaház magánterületein és a közforgalom számára megnyitott magánterületein elektronikus megfigyelőrendszer működik, amely az itt bármely célból megjelenő természetes személyről kép -, hang-, illetve kép - és hangfelvételt készít. A kezelt adatok a vonatkozó törvényi rendelkezés (az EU Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet, illetve a 2011. évi CXII. tv.) szerint személyes adatnak minősülnek.

 

Az adatkezelés célja az emberi élet, a testi épség és a személyes szabadság, valamint a vagyoni tulajdon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása. A bekövetkező rendkívüli események során történtek utólagos vizsgálatának, illetőleg a hatósági jogkörrel felruházott szervezetek tevékenységének elősegítése.

 

Az adatkezelés jogalapja a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól rendelkező 2005. évi CXXXIII. törvény 30. §, valamint az adatkezelő jogos érdeke (GDPR (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk f, pont).

 

Az adatkezelés időtartama felhasználás hiányában 30 nap.

 

A személyes adatok kezelésének bejelentését igazoló Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-120697/2017.

 

Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatok megtekintésére kizárólag a ToronyŐr Zrt. által alkalmazott, és a védett magánterület tulajdonosa által felhatalmazott személyek jogosultak. A kezelt adatok kizárólag a 2011. évi CXII. törvényben meghatározott esetekben és módon továbbíthatóak.

 

Az a természetes személy, aki a jelen figyelemfelhívás megismerését és tudomásulvételét követően az épületbe belép és bent tartózkodik, a törvény szerint részéről olyan ráutaló magatartást teremt, mely szerint a magánterületen, illetve a közönség számára nyitva álló magánterületen kötelezően előírt védelmi szabályokat elfogadja.

 

A már kezelt adatok tekintetében jelentkező személyiségi jogokról és jogorvoslati lehetőségekről a ToronyŐr Zrt. szolgálatban lévő vagyonőrei, vagy a Központi recepción elhelyezett Avestus Real Estate Hungary Kft. Adatkezelési tájékoztatója ad további felvilágosítást.

 

Az Avestus Real Estate Hungary Kft. megköszöni, hogy a figyelemfelhívás tudomásulvételével, és a közölt szabályok elfogadásával elősegítik közös érdekeink érvényesülését.

 

FIGYELEMFELHÍVÁS

 

Tisztelt Látogatóink, Vendégeink!

 

Az Avestus Real Estate Hungary Kft. adatkezelői jogviszonyából eredően felhívja a figyelmet arra, hogy a Bank Center Irodaház magánterületein és a közforgalom számára megnyitott magánterületein elektronikus beléptetőrendszer működik, melynek igénybevételénél személyes adatait hitelt érdemlően igazolnia szükséges, és ezek rögzítésre kerülnek. A kezelt adatok a vonatkozó törvényi rendelkezés (az EU Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet, illetve a 2011. évi CXII. tv.) szerint személyes adatnak minősülnek.

 

Az adatkezelés célja az emberi élet, a testi épség és a személyes szabadság, valamint a vagyoni tulajdon védelme érdekében a védett magánterületre történő illetéktelen belépés megakadályozása és a bent tartózkodás megelőzése. A bekövetkező rendkívüli események során történtek utólagos vizsgálatának, illetőleg a hatósági jogkörrel felruházott szervezetek tevékenységének elősegítése.

 

Az adatkezelés jogalapja a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól rendelkező 2005. évi CXXXIII. törvény 32. §, valamint az adatkezelő jogos érdeke (GDPR (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk f, pont).

 

Az adatkezelés időtartama felhasználás hiányában alkalmi látogatói kártya esetén 24 óra, egyéb esetekben 6 hónap (bérlői, szolgáltatói kártya).

 

A személyes adatok jogszabály által meghatározott bejelentését igazoló Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-121052/2017.

 

Az elektronikus beléptetőrendszer által rögzített személyes adatok megtekintésére kizárólag az ToronyŐr Zrt. által alkalmazott, és a védett magánterület tulajdonosa által felhatalmazott személyek jogosultak. A kezelt adatok kizárólag a 2011. évi CXII. törvényben meghatározott esetekben és módon továbbíthatóak.

 

Az a természetes személy, aki a jelen figyelemfelhívás megismerését és tudomásulvételét követően adatai megadásával az épületbe belép és bent tartózkodik, a törvény szerint részéről olyan ráutaló magatartást teremt, mely szerint a magánterületen, illetve a közönség számára nyitva álló magánterületen kötelezően előírt védelmi szabályokat elfogadja.

 

A már kezelt adatok tekintetében jelentkező személyiségi jogokról és jogorvoslati lehetőségekről a ToronyŐr Zrt. szolgálatban lévő vagyonőrei, vagy a Központi recepción elhelyezett Avestus Real Estate Hungary Kft. Adatkezelési tájékoztatója ad további felvilágosítást.

 

Az Avestus Real Estate Hungary Kft. megköszöni, hogy a figyelemfelhívás tudomásulvételével, és a közölt szabályok elfogadásával elősegítik közös érdekeink érvényesülését.

 

FIGYELEMFELHÍVÁS

 

Tisztelt Látogatóink, Vendégeink!

 

Az Avestus Real Estate Hungary Kft. adatkezelői jogviszonyából eredően felhívja a figyelmet arra, hogy a Bank Center Irodaház magánterületein és a közforgalom számára megnyitott magánterületein elektronikus parkolási rendszer működik, melynek igénybevételénél személyes adatai rögzítésre kerülnek. A kezelt adatok a vonatkozó törvényi rendelkezés (az EU Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet, illetve a 2011. évi CXII. tv.) szerint személyes adatnak minősülnek.

 

Az adatkezelés célja a parkolóba történő illetéktelen belépés megakadályozása és a bent tartózkodás megelőzése, az előírt parkolási szabályok betartatása, a parkolójegyek kezelésének dokumentálása, bűncselekmények, szabálysértések megelőzése, az utólagos hatósági eljárás segítése, a számviteli törvény betartása.

 

Az adatkezelés jogalapja a számvitelről rendelkező 2000. évi C. törvény előírásaiból eredő jogi kötelezettség teljesítése, valamint az érintett hozzájárulása, amely a parkolójegy átvételével, illetve a számlakészítés során a személyes adatainak megadásával valósul meg.

 

Az elektronikus parkolási rendszer által kezelt személyes adatok tárolási ideje a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

 

A személyes adatok jogszabály által meghatározott bejelentését igazoló Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-120937/2017.

 

Az elektronikus parkolási rendszer által rögzített személyes adatok megtekintésére kizárólag a Pana-Tech Kft. és a ToronyŐr Zrt. által alkalmazott, valamint a védett magánterület tulajdonosa által felhatalmazott személyek jogosultak. A kezelt adatok kizárólag a 2011. évi CXII. törvényben meghatározott esetekben és módon továbbíthatóak.

 

Az a természetes személy, aki a jelen figyelemfelhívás megismerését és tudomásulvételét követően adatai megadásával az épületbe belép és bent tartózkodik, a törvény szerint részéről olyan ráutaló magatartást teremt, mely szerint a magánterületen, illetve a közönség számára nyitva álló magánterületen kötelezően előírt védelmi szabályokat elfogadja.

 

A már kezelt adatok tekintetében jelentkező személyiségi jogokról és jogorvoslati lehetőségekről a ToronyŐr Zrt. szolgálatban lévő vagyonőrei, vagy a Központi recepción elhelyezett Avestus Real Estate Hungary Kft. Adatkezelési tájékoztatója ad további felvilágosítást.

 

Az Avestus Real Estate Hungary Kft. megköszöni, hogy a figyelemfelhívás tudomásulvételével, és a közölt szabályok elfogadásával elősegítik közös érdekeink érvényesülését.

 

Az adatkezelések NAIH nyilvántartási számai:

 1. A szakmai tevékenységgel összefüggő adatkezelések

  1. Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása NAIH-120697/2017.
  2. Elektronikus beléptetőrendszer alkalmazása NAIH-121052/2017.
  3. Elektronikus parkolási rendszer alkalmazása NAIH-120937/2017.
  4. Manuális (élőerős) be- és kiléptetési protokoll NAIH-120935/2017.
  5. Kulcskezelési eljárások (nem bejelentésköteles)
  6. Jármű, csomag és ruházat ellenőrzése NAIH-121140/2017.
  7. Bűncselekmény, szabálysértés elkövetésekor, munkahelyi szabályok megsértésekor, illetőleg a kényszerítő intézkedések és eszközök alkalmazását követő jegyzőkönyvek kitöltése (Szvtv. szerint)
  8. Alkoholos állapot ellenőrzése (nem bejelentésköteles)
  9. Talált tárgyakkal kapcsolatos adatkezelés NAIH-128596/2017.
  10. Balesetek bekövetkezése (nem bejelentésköteles)
 2. A szervezeti működéséhez kapcsolódó adatkezelések

  1. Új munkaerő felvétele, álláshirdetés NAIH-121051/20117.
  2. Az Avestus Kft. honlapját megnyitó látogatók (nem bejelentésköteles)
  3. Az Avestus Kft. promóciós (marketing) tevékenysége NAIH-129518/2017.
  4. Az Avestus Kft. hostess nyilvántartása (nem bejelentésköteles)